In gesprek over de taal van de muziek

ZONDAG 2 FEBRUARI

In de eredienst viert de gemeente tot Gods eer. De theoloog en liturg Marcel Barnard formuleert in een brochure van de Protestantse Kerk in Nederland een aantal theologische kwaliteiten waaraan de liturgie zou moeten doen. Muziek neemt hierin een belangrijke plaats in. De gemeente participeert nadrukkelijk in de liturgie; muziek, taalhandelingen en inrichting van de eredienst zijn opbouwend en samenbindend voor de geloofsgemeenschap. Na afloop van de kerkdienst van zondag 2 februari gaan ds. André Wijting en organist Nico Blom graag hierover in gesprek met kerkgangers die hierover willen meedenken en –spreken. De volgende vragen kunnen dan aan de orde komen, concreet aan de hand van de dienst van die zondag.

– Hielp het zingen, hielp de muziek om God en anderen te ontmoeten?
– Welke rol speelden liederen en muziek in het geheel van de kerkdienst? Hoe ondersteunden zij de gang, het verhaal van de liturgie?
– Begrijp je de keuze voor deze liederen en muziek? Welke wel en welke niet?
– Welk lied, muziekstuk of juist stilte raakte je? Dat mag zowel melodie of tekst zijn of beide.