Geloof en gemeente

Wat wij geloven

De basis voor ons geloofs- en gemeenteleven zijn de woorden van Jezus in Johannes 17: 21:”Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden”. Vanuit deze gedachte is de Johanneskerk-gemeente een eenheid in het vieren, leren en dienen.
De eenheid waarover Christus spreekt is een eenheid met drie dimensies:

  • Eenheid met God in Christus door de Heilige Geest.
    We noemen dit de mystieke dimensie van onze eenheid.
  • Eenheid met elkaar als volgelingen van Jezus.
    We noemen dit de gemeenschapsdimensie van onze eenheid.
  • Eenheid met de wereld om ons heen.
    We noemen dit de missionaire dimensie van onze eenheid.

Zo weten wij ons verbonden met God, met elkaar en met de wereld.

visie

De wijkgemeente Johanneskerk is een gemeenschap van mensen die hun inspiratie putten uit de Bijbel. In vieren, spreken en handelen belijden wij Jezus als Christus,de gekruisigde en opgestane Heer. In dat belijden ligt de oproep tot vernieuwing van leven.
We stimuleren elkaar om in vertrouwen op God onze weg te zoeken en te gaan. We proberen laagdrempelig en gastvrij plaats te bieden aan ieder die een geestelijk huis zoekt. Jong en oud is welkom om naar Gods Woord te luisteren en voor Hem te bidden en zingen. Met ruimte
voor verschillende vormen van diensten en divers in de activiteiten door de week om actief met het geloof bezig te zijn.
We willen graag actief betrokken zijn op elkaar en inzetten op samenwerken. Een gemeente die door en in de liefde van God haar geloof belijdt en deelt en omziet naar elkaar en de wereld.

Deze visie is nader uitgewerkt in het Beleidsplan 2018 – 2023  aan de hand van de eenheid in vieren, leren en delen.

Geboorte, Rouw en trouw

Geboorte
U wilt uw kind laten dopen? U kunt daarover contact opnemen met onze predikant, ds. A. Wijting, via het contactformulier onder aan de pagina. Het dopen gebeurt in een dienst op een zondagmorgen in de Johanneskerk, op een datum die in onderling overleg tussen predikant en doopouders wordt vastgesteld.

Lees meer!

Rouw
Als iemand in uw omgeving ernstig ziek wordt en komt te overlijden, kan de kerk steun en troost bieden. Niet alleen bij de uitvaart, maar ook in de periode voorafgaand aan het overlijden, kunt u een beroep doen op onze voorgangers ds. A. Wijting en dhr. M. Mensink.

Lees meer!

Trouw
Liefde en verbondenheid zijn het waard om gevierd en gezegend te worden. Dat kan in een zegenviering in één van onze kerken of eventueel een andere locatie

Lees meer!

Voorgangers

Ds. A. Wijting
Voorganger Andre Wijting

Ik ben als predikant verbonden aan Gorinchem sinds 12 januari 1992: eerst aan de hervormde gemeente – het ‘Middenpastoraat’ – en per 1 februari 2002 aan de gefedereerde (gereformeerde en hervormde) wijkgemeente Johanneskerk. Vanaf 1 mei 2008 ben ik ook voor tien procent van mijn tijd als predikant aan de Evangelisch-Lutherse Gemeente te Gorinchem verbonden. Onder mijn pastorale verantwoordelijkheid vallen alle adressen ten westen van de Mollenburgseweg en ten zuiden van de Banneweg (de Stalkaarsen en de hele Gildenwijk), met daaronder ook De Bannehof, Huize Sint Clara en de Piazzaflat. Voor mijn Gorcumse jaren was ik van 1985-1992 predikant in Ootmarsum en daarvoor was ik van 1980-1985 leraar godsdienstonderwijs aan het Christelijk Lyceum te Veenendaal. Ik ben gehuwd en vader van vier kinderen die zijn geboren in de periode 1988-1994. Ik ben in 1954 geboren in Alblasserdam en haalde aan het Christelijk Lyceum te Dordrecht in 1973 mijn diploma Gymnasium A. Ik studeerde theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Belangrijk voor mijn persoonlijke vorming is het evangelisatie-recreatiewerk (Dabar) op campings geweest gedurende de zomerperiode dat ik verrichtte in de periode 1974-1980. Al jaren voel ik mij thuis in deze stad en omgeving. De calvinistische en lutherse traditie in haar breedte en rijkdom, zoals die concreet gestalte heeft gekregen in onze kerkelijke en stedelijke gemeenschap, daagt mij uit op eigentijdse wijze te zoeken naar woorden en wegen om de bevrijdende boodschap van het evangelie van Jezus Christus te vertolken en uit te dragen. Theologisch voel ik mij aangesproken door de theologen Luther, Kohlbrugge, Barth en Berkhof.

Dhr. M. Mensink
Voorganger Martin Mensink
Mijn jeugd bracht ik door in Twente (dat keu mangs wa heurn). Als je in Twente iemand ontmoet vraag je niet hoe heet je, je vraagt: “van wie ziej der ene”? Dus van wie ben jij er één? Of uit welk nest kom je? Graag stel ik me even aan u voor. Mijn naam is Martin Mensink ik ben getrouwd met Margreet. We voelen ons rijk met drie kinderen, een dochter en twee zonen. Evelien, Bram en de jongste is Frits.

Voor de Johannesgemeente was een kerkelijk werker een nieuw begrip en ik hoop dat het snel zal wennen. In 2000 heb ik mijn HBO theologie studie afgerond en werk sindsdien in verschillende gemeenten. Daarnaast deed ik nog een 1e graad HBO pastorale psychologie en een specialisatie in contextueel pastoraat. De laatste jaren heb ik me vooral gericht op leiding geven aan veranderingen in persoonlijke levens en ook wijkgemeenten in het geheel. Vanaf januari 2015 ben ik hier aan het werk als voorganger met kerntaak het pastoraat.

Eén van de vele prachtige Bijbelteksten die mij enorm inspireert is de tekst uit het Johannes Evangelie: ”Midden onder U staat hij die Gij niet kent” met andere woorden de Messias kan in ons midden zijn zonder dat wij Hem herkennen. Het inspireert mij om zo te leven dat je bij elke ontmoeting de ander probeert te benaderen als was die persoon de Messias. Want wat je aan één van mijn minste broeders hebt gedaan, heb je aan Mij gedaan zegt Jezus in het Mattheus evangelie. Jezus kiest onvoorwaardelijk altijd voor de zwakke.

Graag wil ik als een reisgenoot samen met u optrekken. Daarbij zal ik zelf veel mensen bezoeken en ook de vele vrijwilligers ondersteunen die zoveel trouw bezoekwerk doen. Misschien kunnen we samen ook iets ontdekken van nieuwe wegen voor het pastoraat, waarmee we de toekomst in kunnen. Zelf hou ik van handen uit de mouwen, want juist in het doen kun je iets zichtbaar maken van Gods bedoeling in deze wereld. Het allermooiste is dat iedereen een taak kan en mag hebben. De belangrijkste taak in de oud Bijbelse traditie is het bezoeken van een zieke en kwetsbare mens. Een daaraan gelijkgestelde opdracht is . . . dat de zieke en kwetsbare mens zich laat bezoeken. Daarmee helpt de zieke de bezoeker meer mens te zijn zoals God het bedoeld heeft.

Graag zie en spreek ik u ergens in of om de kerk of bij u thuis. Waar u ook bent of gaat, ga met Gods zegen en wees een zegen tot elkaar.

Dhr. M. Mensink
Telefoon 06-44576893
Werkdagen zijn: maandag, dinsdag, donderdag
[email protected]