Geloof en gemeente

Wat wij geloven

De basis voor ons geloofs- en gemeenteleven zijn de woorden van Jezus in Johannes 17: 21:”Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals u in mij bent en ik in u, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat u mij hebt gezonden”. Vanuit deze gedachte is de Johanneskerk-gemeente een eenheid in het vieren, leren en dienen.
De eenheid waarover Christus spreekt is een eenheid met drie dimensies:

  • Eenheid met God in Christus door de Heilige Geest.
    We noemen dit de mystieke dimensie van onze eenheid.
  • Eenheid met elkaar als volgelingen van Jezus.
    We noemen dit de gemeenschapsdimensie van onze eenheid.
  • Eenheid met de wereld om ons heen.
    We noemen dit de missionaire dimensie van onze eenheid.

Zo weten wij ons verbonden met God, met elkaar en met de wereld.

Wie willen we zijn, onze visie

De wijkgemeente Johanneskerk is een gemeenschap van mensen die hun inspiratie putten uit de Bijbel. In vieren, spreken en handelen belijden wij Jezus als Christus,de gekruisigde en opgestane Heer. In dat belijden ligt de oproep tot vernieuwing van leven.
We stimuleren elkaar om in vertrouwen op God onze weg te zoeken en te gaan. We proberen laagdrempelig en gastvrij plaats te bieden aan ieder die een geestelijk huis zoekt. Jong en oud is welkom om naar Gods Woord te luisteren en voor Hem te bidden en zingen. Met ruimte voor verschillende vormen van diensten en divers in de activiteiten door de week om actief met het geloof bezig te zijn.
We willen graag actief betrokken zijn op elkaar en inzetten op samenwerken. Een gemeente die door en in de liefde van God haar geloof belijdt en deelt en omziet naar elkaar en de wereld.

Beleidsplan

Onze visie is nader uitgewerkt in het Beleidsplan 2018 – 2023  aan de hand van de eenheid in vieren, leren en delen. Het beleidsplan is geschreven voor vijf jaar. Elk jaar staat een kernwaarde centraal.

Voor 2020/2021 is dat het thema betrokkenheid.
Betrokkenheid en onderlinge gemeenschap betekent samen in verbondenheid met God/Christus, met elkaar en de wereld. Iedereen kan zich op zijn of haar manier betrokken voelen en weten bij onze gemeente en dat geldt voor jong tot oud. Een vorm van betrokkenheid vergroten kan door gedeelde verantwoordelijkheid. Een kerkenraad kan taken actief delen naar personen en groepen. De betrokkenheid wordt vergroot door de inzet van de vrijwilligers met zijn of haar talenten. Iedereen is bruikbaar en nodig. Daarvoor is goede begeleiding en ondersteuning nodig.

Voorgangers

Mirna Visschers en Klaas Jelle Faber

Sinds 17 oktober 2021 zijn wij met veel plezier predikant in het prachtige Gorinchem. Deze omgeving is volledig nieuw voor ons. Mirna komt oorspronkelijk uit Vorden in de Achterhoek en Klaas Jelle komt uit Sneek in Friesland (al is hij in Velp geboren). Toen wij 18 waren, zijn wij theologie gaan studeren in Groningen en daar hebben wij elkaar ook leren kennen. Na onze studie theologie en de kerkelijke opleiding zijn wij in 1999 samen als predikant bevestigd in Uithuizermeeden. Dit ligt helemaal in het noorden van Groningen. In hetzelfde jaar zijn wij ook getrouwd. In Uithuizermeeden hebben wij twee kinderen gekregen: Karsten en Jente. In 2005 zijn wij naar Marknesse in de Noordoostpolder gegaan en in 2013 naar Wolvega in Friesland. In alle 3 gemeenten hebben wij het erg naar onze zin gehad en we hopen dat dat hier ook weer gaat lukken. Tot nu toe hebben we dus alleen in het oosten en noorden van Nederland gewoond. Ook is het voor het eerst dat we in een stad predikant zijn (al hebben we al verschillende mensen hier horen zeggen dat Gorinchem net een groot dorp is). Dit geeft weer nieuwe uitdagingen. Samen met God en met u/jullie willen wij zoeken hoe we zo met elkaar kerk kunnen zijn, dat mensen met verschillende geloofsbelevingen, jong en oud, zich in deze gemeente thuis voelen. Ook vinden we het belangrijk om samen na te denken hoe wij Gods liefde aan de wijk en de rest van Gorinchem kunnen laten zien.
Tot slot een gebed dat wij heel inspirerend vinden en vaak wordt toegeschreven aan Franciscus van Assissi (1881-1226):
Heer, maak van mij een instrument van uw vrede.
Laat mij liefde brengen waar haat is.
Laat mij vergeving brengen waar schuld is.
Laat mij eenheid brengen waar tweedracht is.
Laat mij waarheid brengen waar dwaling is.
Laat mij geloof brengen waar twijfel is.
Laat mij hoop brengen waar wanhoop is.
Laat mij licht brengen waar het duister is.
Laat mij vreugde brengen waar verdriet is.

Heer, laat mij ernaar streven
niet dat ik getroost word, maar dat ik troost,
niet dat ik begrepen word, maar dat ik begrijp,
niet dat ik geliefd wordt, maar dat ik liefheb,

Want wie geeft, ontvangt,
wie zichzelf vergeet, vindt,
wie vergeeft, zal vergeving ontvangen,
en wie sterft, zal ontwaken tot eeuwig leven.

Wij zien er naar uit om u/jou te ontmoeten!
Met een hartelijke groet,

Mirna Visschers, tel: 06 21570756, [email protected]
Klaas Jelle Faber, tel: 06 57303677 [email protected]

foto gemaakt door Henk Vegt