Zorg voor elkaar

Eenzaamheid, ziekte, verdriet maar ook praktische zaken zoals geldzorgen maken soms dat je extra hulp kunt gebruiken. Ook in deze situaties wil de kerk er graag voor u zijn.

Pastoraat

Pastoraat komt van het woord “pastor” (herder). Pastoraat heeft alles te maken met het beeld van Jezus, de goede Herder, die voor zijn schapen zorgt. Als gemeente van Jezus Christus willen wij elkaar nabij en tot steun te zijn. We zijn er voor u bij feestelijke momenten, maar ook tijdens moeilijke en verdrietige perioden in uw leven. Denk daarbij aan bezoeken, gesprekken, voorbeden en warme aandacht. Met elkaar gaan we op zoek naar Gods hulp en aanwezigheid. De voorgangers stellen het op prijs als u contact met hen opneemt in bijzondere situaties. Graag zelfs!
Daarnaast zijn er in iedere wijk een of meer ouderlingen en/of pastorale medewerkers actief. Zij proberen van tijd tot tijd een bezoek te brengen aan de mensen die aan hun zorg zijn toevertrouwd. Uiteraard kunt u ook zelf een beroep op hen doen. Al jaren is er voor ouderen vrijwel maandelijks een contactmiddag in De Heul om elkaar te ontmoeten.

Met  elkaar zijn we op zoek naar een nieuwe manier om ook in de toekomst pastorale zorg te kunnen blijven bieden waar dat nodig is en/ of om wordt gevraagd. Meer hierover lees je onder “Meeleven met elkaar”

Diaconie

Diaconie is omzien naar elkaar en helpen wie geen helper heeft. De diaconie zet zich in voor mensen, dichtbij en ver weg, die te maken hebben met armoede, schulden, ziekte, vluchteling zijn of die door andere oorzaken hulp nodig hebben. De diaconie bestaat uit een aantal vrijwilligers (diakenen) die activiteiten organiseren om de mensen te helpen. De diaconie richt zich op het bieden van praktische hulp met behulp van gemeenteleden. Waar nodig kunnen diakenen doorverwijzen naar of samenwerken met hulpverlenende instanties.

De diaken en de erediensten

De diakenen dragen zorg voor diverse onderdelen van de eredienst. Het gaat om de inzameling van de gaven bij de collectes en het dienen bij de viering van het Heilig Avondmaal. Ook het geven van informatie over collectedoelen en de bloemengroet valt onder verantwoordelijkheid van de diaconie. Jaarlijks worden er twee diaconale diensten georganiseerd waarin het omzien naar elkaar centraal staat.

Samen delen en omzien naar elkaar

Inzameling Voedselbank Gorinchem

Door de Voedselbank Gorinchem worden wekelijks voedselpakketten uitgedeeld aan mensen in Gorinchem die onvoldoende geld hebben om in hun levensonderhoud te voorzien. Graag willen wij de Voedselbank ondersteunen in hun hulp aan mensen die dit nodig hebben. In de hal van de kerk staan bakken in een speciaal hiervoor gemaakte en duidelijk gemarkeerde stelling. Hierin kunt u houdbare goederen doneren voor de voedselbank. Vanaf nu zijn alle houdbare artikelen welkom, in het bijzonder koffie, thee en olie (zonnebloem, olijf…). Uw donaties zijn ook welkom op rekening NL34INGB 0005 2669 93 t.n.v. Stichting Voedselbank Gorinchem.

Kerkradio

Als u niet in staat bent om naar de kerk te gaan, kunt u thuis via de kerkradio een kerkdienst meemaken. U hebt hiervoor een kastje nodig dat is aangesloten op het kabelnetwerk. Via het kastje kunt u kiezen welke kerkdienst van de Protestantste Gemeente Gorinchem u wilt beluisteren.

Neem contact op met de diaconie om de kerkradio te installeren. Voor het gebruik van de kerkradio betaalt u EUR 10,– per maand als uw financiële situatie dit toelaat. Daarnaast wordt een borgsom gevraagd van EUR 23,–, die u terugkrijgt wanneer u de kerkradio inlevert. De diaconie kan u financieel ondersteunen als dat nodig is.

Kerkauto

Voor mensen die slecht ter been zijn of om andere redenen niet zelfstandig naar de kerkdienst kunnen komen, is er de mogelijkheid om met de auto gehaald te worden. Wilt u gebruik maken van de kerkauto voor uw bezoek aan de kerk?
Neem dan voor donderdagvond 20:00 uur contact op met de diaconie.

Hulpdienst

De hulpdienst bestaat uit een groep vrijwilligers die klaar staan om gemeenteleden een helpende hand te bieden. Het gaat om hulp bij praktische zaken. Denk hierbij aan een boodschap voor iemand halen, helpen bij een verhuizing, een rondje wandelen met een ouder iemand, iemand begeleiden naar het ziekenhuis of regelmatig iemand helpen in het huishouden. Heeft u een hulpvraag, neem contact op met een van de diakenen en wij kijken of er hulp geboden kan worden.

Bloemengroet Pasen

Volwassenen die Pasen in het Beatrixziekenhuis moeten doorbrengen ontvangen op stille zaterdag een bloemstukje. De bloemstukjes worden samen met een Paasgroet uitgedeeld. Voor de kinderen in het ziekenhuis er een klein cadeautje. Het bezorgen van de bloemstukjes is een gezamenlijke activiteit van diverse kerkgenootschappen in Gorinchem.

Paasgroetenactie

In de veertigdagentijd doen wij mee met de jaarlijkse Paasgroetenactie van Kerk in Actie. In de kerk worden er kaarten uitgedeeld waarmee u een Paasgroet kunt sturen naar gedetineerden in Nederland. Voor een gedetineerde is het bemoedigend om een kaart te krijgen, zeker als daar ook nog iets persoonlijks op staat. Het feit dat er om hen gedacht wordt, doet gedetineerden erg goed. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis met Pasen worden uitgedeeld. Pasen is een nieuw begin en het is goed om die boodschap elk jaar opnieuw door te geven.

Kerstpakketten en kerstattenties

Rond de kerst worden er kerstpakketten met een kerstgroet bezorgd bij gemeenteleden met wie het minder goed gaat. Ouderlingen, pastoraal medewerkers en contactpersonen bepalen wie hiervoor in aanmerkingen komen. Mocht u iemand weten die hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u dat hier doorgeven. Het aantal benodigde kerstpakketten wordt doorgegeven aan de voorzitter van de diaconie. De ontvangers van de kerstpakketten zijn alleen bekend bij de aangevers. Daarnaast krijgen ouderen uit de gemeente een kerstattentie. Deze attenties worden door de contactpersonen bezorgd.

Noodfonds

Het noodfonds biedt tijdelijke financiële of materiële hulp aan mensen in de gemeente Gorinchem die in financiële nood verkeren en geen of onvoldoende steun krijgen vanuit professionele en vrijwillige hulpverleningsorganisaties. De financiële steun bestaat uit het verstrekken van een geldlening of een gift waaruit door het noodfonds openstaande rekeningen of benodigde aankopen worden betaald. Geef u hulpvraag door via [email protected]. Een afvaardiging van de commissie neemt dan contact op met de naaste en gaat met de hulpvraag aan de slag.

Samen in Actie

Samen in Actie is een commissie van de centrale diaconie van de Protestante Gemeente Gorinchem die zich inzet voor zending, werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking (ZWO). Door te delen van wat ons is gegeven, kunnen wij mensen wereldwijd hoop bieden en tot hun recht te laten komen. Samen in Actie organiseert verschillende activiteiten om projecten van Kerk in Actie en andere doelen in het buitenland te kunnen steunen.