Gemeente-avond “Huisvestingsplan van de PGG”

Datum: 10 september 2020
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Grote kerk
Meer info volgt later inclusief Corona – maatregelen.

Zoals in het laatste Kruispunt al is aangekondigd nodigen we u uit voor een gemeenteavond over het huisvestingsplan van de PGG. Op 27 februari heeft de Algemene Kerkenraad een visiebesluit over de huisvesting genomen. In Kruispunt nr.4 (1 april 2020) bent u hierover geïnformeerd. Het College van Kerkrentmeesters heeft dit visiebesluit op een aantal punten uitgewerkt, wat geleid heeft tot twee voorgenomen besluiten van de Algemene Kerkenraad op 14 mei. Hierover hebt u kunnen lezen in Kruispunt nr. 6 (10 juni 2020). In dit artikel “Bouwen aan de toekomst” hebt u ook kunnen lezen over andere stappen die gezet moeten worden. Eén van de belangrijke stappen is de gemeente kennen in en horen over de voorgenomen besluiten. Dat is een kerkordelijke verplichting die ook in ons plaatselijk reglement is vastgelegd.

De Algemene Kerkenraad wil het visiebesluit en de twee voorgenomen besluiten aan de gemeente voorleggen. Bij het visiebesluit gaat het om de gekozen richting ten aanzien van de huisvesting: “Richting 3 kerkgebouwen”. De voorgenomen besluiten betreffen het aanpassen van de meerjarenbegroting aan dit visiebesluit en de aankoop van de bouwgrond voor de nieuwbouw in Oost.

Via de volgende nieuwsbrieven van iedere wijkgemeente en door afkondigingen zullen we u nader over de inhoud van deze avond informeren. Via Kruispunt is dat niet mogelijk, omdat het volgende nummer pas op 8 september verschijnt. Voor nu: Van harte welkom en houd deze avond vrij in uw agenda.

Met vriendelijke groet namens de Algemene Kerkenraad,
Jos Maris, voorzitter